Οδηγία για τα νερά -Αιτιολογία 9

Πρέπει να αναπτυχθεί ολοκληρωμένη κοινοτική πολιτική στον τομέα των υδάτων.