Οδηγία για τα νερά -Αιτιολογία 52

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας υιοθετούν το πλαίσιο ελέγχου της ρύπανσης από επικίνδυνες ουσίες το οποίο είχε θεσπισθεί από την οδηγία 76/464/ΕΟΚ (EE L 129 της 18.5.1976, σ. 23· η Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/692/EOΚ (EE L 377 της 31.12.1991, σ. 48). Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να καταργηθεί η προαναφερόμενη οδηγία όταν εφαρμοσθούν πλήρως οι σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας.