Οδηγία για τα νερά – Αιτιολογία 3

Στη δήλωση του υπουργικού σεμιναρίου για τα υπόγεια ύδατα το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Χάγη το 1991, αναγνωρίσθηκε η ανάγκη δράσης προς αποφυγή μακροπρόθεσμης επιδείνωσης της ποιότητας και της ποσότητας των γλυκών υδάτων, και έγινε έκκληση για ένα πρόγραμμα δράσεων υλοποιητέων μέχρι του έτους 2000, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία των πόρων γλυκού ύδατος. Το Συμβούλιο, με τα ψηφίσματά του της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (EE C 59 της 6.3.1992, σ. 2.) και της 20ής Φεβρουαρίου 1995 (EE C 49 της 28.2.1995, σ. 1), ζήτησε ένα πρόγραμμα δράσης για τα υπόγεια ύδατα, καθώς και την αναθεώρηση της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1979, περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (EE L 20 της 26.1.1980, σ. 43· οδηγία, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/692/EOΚ (EE L 377 της 31.12.1991, σ. 48), ως τμήμα μιας συνολικής πολιτικής για την προστασία των γλυκών υδάτων.