Οδηγία για τα νερά -Αιτιολογία 24

Η καλή ποιότητα του ύδατος θα εξασφαλίσει την παροχή πόσιμου ύδατος στον πληθυσμό.