Οδηγία για τα νερά – Αιτιολογία 22

Η παρούσα οδηγία θα συμβάλει στην προοδευτική μείωση της εκπομπής επικίνδυνων ουσιών στο νερό.