ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Οδηγία για τα Νερά

Η Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΚ 2000/60/ΕΚ / ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων θεσπίστηκε το 2000 και έκτοτε έχει αναθεωρηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της (Απόφαση 2455/2001/ΕΚ και Οδηγίες 2008/32/ΕΚ, 2008/105/ΕΚ,  2009/31/ΕΚ) , ενώ ανάλογη αναθεώρηση έχουν υποστεί και οι Κοινοτικές Οδηγίες με τις οποίες συνδέεται.  “Ο Κύκλος του Νερού” συμβάλλει στην διαρκή επικαιροποίηση της ύλης, ιδίως με τη δημιουργία ενός πίνακα περιεχομένων, τη χρήση υπερσυνδέσμων σε νομοθετικά κείμενα, βιβλιογραφία, νομολογία, εμφάσεων, διορθώσεων αναφορών σε βέλτιστες πρακτικές.

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο 1 – Σκοπός (19)
Άρθρο 2 – Ορισμοί ()
Άρθρο 3 – Συντονισμός διοικητικών ρυθμίσεων σε περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού ()
Άρθρο 4 – Περιβαλλοντικοί στόχοι (11, 12, 25 , 35, 40, 41, 42, 53)
Άρθρο 5 – Χαρακτηριστικά της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος (32, 36)
Άρθρο 6 – Μητρώο προστατευόμενων περιοχών (1)
Άρθρο 7 – Ύδατα που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου ύδατος (24, 37)
Άρθρο 8 – Παρακολούθηση της κατάστασης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων και των προστατευόμενων περιοχών ()
Άρθρο 9 – Ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος ()
Άρθρο 10 – Η συνδυασμένη προσέγγιση για σημειακές και διάχυτες πηγές
Άρθρο 11 – Πρόγραμμα μέτρων ()
Άρθρο 12 – Θέματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο κράτους ()
Άρθρο 13 – Σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού ()
Άρθρο 14 – Πληροφόρηση του κοινού και διαβουλεύσεις
Άρθρο 15 –  Υποβολή εκθέσεων ()
Άρθρο 16 – Στρατηγικές κατά της ρύπανσης των υδάτων (3, 21, 39, 40, 43, 45, 52)
Άρθρο 17 – Στρατηγικές για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων ()
Άρθρο 18 – Έκθεση της Επιτροπής ()
Άρθρο 19 – Σχέδια για μελλοντικά κοινοτικά μέτρα
Άρθρο 20 – Τεχνικές προσαρμογές της οδηγίας ()
Άρθρο 21 – Διαδικασία επιτροπής ()
Άρθρο 22 – Καταργήσεις και μεταβατικές διατάξεις ()
Άρθρο 23 – Κυρώσεις ()
Άρθρο 24 – Εφαρμογή  ()
Άρθρο 25 – Έναρξη ισχύος ()
Άρθρο 26 – Αποδέκτες ()

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *